Kunskap ökar säkerhet och hållbarhet i våra slutförvar

SKB:s forskning och kunskapsuppbyggnad fortsätter i en ny fas efter regeringens godkännande av våra slutförvarsansökningar och när vi nu går mot själva genomförandet av våra stora projekt. Genom fortsatt forskning kommer vi att kunna vidareutveckla våra säkerhetsanalyser och optimera teknik som vi ska använda i anläggningarna.

I våra egna forskningslaboratorier och genom nationella och internationella samarbeten har SKB utvecklat sina metoder för slutförvarssystemen för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Även om de stora delarna av forskning och teknikutveckling är klara så återstår arbete. Vår forskning inom våra områden; avfall, bränsle, ingenjörsbarriärer, berg, ytsystem och klimat stärker våra analyser för kommande steg i tillståndsprövningarna. Genom forskning möjliggör vi även optimeringar av våra anläggningar och tekniska barriärer.

Eva Andersson, forskningschef SKB, Foto Mikael Wallerstedt

– Samarbete internationellt och nationellt är fortsatt viktigt. Vi måste alltid vara öppna för ny kunskap och det är viktigt att vi kan anpassa vår verksamhet utifrån olika tekniska framsteg i framtiden, säger Eva Andersson, chef för SKB:s forskning och utvecklingsavdelning.

SKB har valt att bygga slutförvaret av material som till en del finns naturligt i jordskorpan. Med naturens hjälp studerar vi hur dessa förändras med tiden. Genom att använda naturen som laboratorium och studera hur materialen påverkas av sin omgivning får vi kunskap om hur koppar, bentonitlera, berg och urandioxid, som det använda bränslet huvudsakligen består av, beter sig under olika förhållanden och tidsperioder.

– Vi studerar företeelser i naturen som skett för mycket länge sedan och på så sätt är det möjligt för oss att pröva i vilken mån våra beräkningsmodeller, som används i våra säkerhetsanalyser, stämmer överens med verkligheten, berättar Eva.

När det gäller teknikutvecklingen fortsätter arbetet med att utveckla säkra och hållbara metoder och tekniska lösningar inom respektive område inför genomförandet av slutförvarsprojekten.

– Vår teknikutveckling är en pågående process för att optimera och utforma robusta lösningar. I detta ingår så klart att se om vi kan resurseffektivisera kommande anläggningar och använda mer hållbara tekniker. Vi går nu mot en industrialisering av delarna i våra slutförvarssystem, att producera dem i större skala och omfattning, berättar Eva.

En viktig del i SKB:s forskning är att den publiceras i vetenskapliga artiklar, det gör att vårt arbete granskas internationellt så väl som av våra svenska myndigheter.

– Det är en styrka att vårt forskningsprogram, och då vår kunskap, granskas av olika instanser och att den vetenskapliga diskussionen fortgår. Jag känner en stor trygghet i att vi står på en stabil vetenskaplig grund i vårt arbete och jag är mycket stolt över den oerhörda kompetens och det engagemang som finns hos våra medarbetare för att lösa slutförvarsfrågan, avslutar Eva.

Klicka här för att läsa mer och se en kort film om SKB:s metod för slutförvaring.

KBS-3 fyller 40 år. Klicka här för att läsa mer.

Senast granskad: 22 maj 2023