Havsvattenuttag i Forsmark

SKB har ansökt om tillstånd att få ta ut havsvatten från Asphällsfjärden till Mark- och miljödomstolen. SKB behöver långsiktigt säkerställa behovet av vatten vid utbyggnad och fortsatt drift av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Behovet av industrivatten är störst under anläggningsskedet för bergarbeten under jord och anläggningsarbeten ovan jord. Beroende på användningsområde finns behov av både filtrerat och avsaltat havsvatten. Ansökan omfattar ett uttag om maximalt 3 650 000 m3 havsvatten per år. Uttag av havsvatten och utsläpp av returvatten från avsaltnings- respektive filtreringsprocess planeras att ske i Asphällsfjärden.

Ansökan innehåller SKB:s yrkanden och villkorsförslag, samrådsredogörelse och genomförd miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Samråd och miljökonsekvenser

SKB har fram till ansökans inlämnande genomfört samråd med berörda parter, bland annat Länsstyrelsen, Östhammars kommun och Forsmarks kärnkraftverk. Samråden startade under sommaren 2021. I samråden har SKB redovisat planerat uttag och behandling av havsvatten för att försörja SKB:s anläggningar SFR och Slutförvaret för använt kärnbränsle. SKB har efter samråden, valt att i den ansökan som nu är aktuell endast ansöka om uttag av havsvatten för att försörja SFR med processvatten.

MKB:n visar att havsvattenuttaget ger mycket begränsade miljökonsekvenser. I ansökan redovisas förslag på villkor vid uppförande och drift av anläggningen.

Den fortsatta processen

SKB förordar att huvudförhandling i detta mål äger rum samordnat med huvudförhandling i SFR-målet i slutet av 2022. Det är Mark-och miljödomstolen som fastställer tidplan för ärendet.

Senast granskad: 1 mars 2022