HemProjekt för framtidenKärnbränsleförvaretVåra ansökningarArtskyddsärende KBS-3

Artskyddsärende KBS-3

I samband med anläggande och drift av Kärnbränsleförvaret i Forsmark har SKB sökt dispens enligt artskyddsförordningen hos Länsstyrelsen i Uppsala år 2013. I syfte att kunna vidta åtgärder för att bevara och skydda vissa arter i området.

Redan i juni 2013 beviljades SKB dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Dispensen överklagades och har varit vilande fram till regeringen fattade beslut om tillåtlighet för Kärnbränsleförvaret i Forsmark, vilket gjordes i januari i år. Nu har Mark- och miljödomstolen prövat ärendet och funnit att dispens från artskyddsförordningen kan ges.

Åtgärderna innebär att SKB vill flytta gölgrodor och större vattensalamandrar från en göl som behöver fyllas igen inför byggnationen till nyanlagda gölar i området. Av ekologiska skäl bör flytten av gölgrodor och större vattensalamander ske under våren när individerna vandrar från övervintringslokaler till gölen, vilket för större vattensalamander sker strax efter snösmältning och för gölgroda under perioden maj-juni. Genom att påbörja arbetet i god tid och över flera år möjliggörs att fler individer flyttas. Flytten av grodor och vattensalamander påbörjades under våren 2023.

De övriga frågorna i artskyddsmålet som avser åtgärder i samband med den grundvattensänkning som byggnation och drift kan medföra anser SKB fortsatt bör prövas samordnat med KBS-3-målet.

Läs mer

Natur värd att vårda

SKB:s inställning är att det går att slå vakt om de höga naturvärdena och samtidigt bygga ett kärnbränsleförvar i Söderviken. På vår temasida kan du läsa mer om vårt arbete med biologisk mångfald så som skapande av nya grodgölar.

UNDERLAG VILLKORSPRÖVNING EFTER TILLÅTLIGHETSBESLUT

Senast granskad: 19 december 2022