SKB:s experter på mijökonsekvensbeskrivningar och samråd – Mikael Gontier, Erik Setzman, Sofie Tunbrant och Lars Birgersson. Foto: SKB.

Vecka med många repliker

Huvudförhandlingens andra vecka inleddes måndagen den 11 september med att motparterna fortsatte att redovisa sina synpunkter. Frågor som kopparkorrosion i syrgasfri miljö, kustlokalisering av ett slutförvar och metoden djupa borrhål togs upp.

Eftermiddagen ägnades åt SKB:s repliker. SKB presenterade dessa ämnesvis och först ut var vår replik på djupa borrhål följt av en replik om strålningsrisker. Sista ämnet för dagen var vår replik kring kopparkorrosion där SKB svarade på domstolens fråga om varför SKB har valt koppar som kapselmaterial och gav svar på samtliga synpunkter som tagits upp av motparterna. Även Uppsala universitet fanns på plats och presenterade universitetets studie av korrosion av koppar i syrgasfritt vatten. Det blev en livlig diskussion som avslutning på dagen.

Under både tisdagen och onsdagen fortsatte SKB:s repliker. Bentonitens funktion, sprickor i bufferten, bergspänningar, jordskalv, kapslarnas beständighet och säkerhet efter förslutning var några frågor som avhandlades. Tisdagseftermiddagen avslutades med en replik kring valet av platsen Forsmark för Kärnbränsleförvaret. Under onsdagen följde repliker på frågor om bland annat bakgrundsstrålningen i Forsmark, earth-tide (tidvatten i berggrunden) och hur förslutning av Kärnbränsleförvaret går till.

Ansvar efter förslutning

Domstolen begärde svar på de frågor som de ställde dag ett, som handlar om vilket ansvar en tillståndshavare har efter förslutning och om det behövs någon reglering för detta i tillståndet enligt miljöbalken. Kravbilden enligt lagen om kärnteknisk verksamhet är att Kärnbränsleförvaret ska utformas, uppföras och bedrivas på så sätt att inga aktiva åtgärder krävs efter förslutning. Därmed finns enligt SKB:s uppfattning inget behov av att reglera frågor om åtgärder efter förslutning i tillståndet enligt miljöbalken. Även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Länsstyrelsen i Uppsala, Östhammars kommun och Naturskyddsföreningen presenterade sin ståndpunkt i dessa frågor. Flera motparter framförde synpunkter på att det behövs någon form av reglering.

Nästa punkt i förhandlingsordningen var MKB och samråd. SKB beskrev hur och varför samråd har genomförts och hur det underlaget sedan blir en del i miljökonsekvensbeskrivningen, som i sin tur är en del av SKB:s ansökan. SKB presenterade också miljökonsekvensbeskrivningen i stora drag. Detaljerade beskrivningar av miljökonsekvenser kommer att presenteras i Oskarshamn och Östhammar under den fortsatta förhandlingen på respektive plats. Domstolen redogjorde avslutningsvis för synpunkter som lämnats genom Esbo-samråd.

Parallella prövningar

Vid förhandlingens sista dag inledde domstolen med att ställa frågor till SSM och SKB som de vill ha svar på under förhandlingens sista vecka. Frågan till SSM handlar om långsiktig påverkan på biologisk mångfald och ekosystem. Frågorna till SKB rörde bland annat hur SKB ser på de parallella prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen och de tillstånd som kan bli följden av dessa.

Eftermiddagen ägnades sedan åt slutkommentarer kring kopparkorrosion eftersom det inte hanns med i början av veckan. SKB beskrev hur vi har tagit oss an frågan om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och varför vi kan hävda att kopparkorrosion i syrgasfritt vatten inte påverkar den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret.

Förhandlingen fortsätter den 2 oktober i Oskarshamn.

Senast granskad: 15 september 2017