anna_200px En intensiv höst inledd

Den 30 september lämnade SKB in sitt forskningsprogram, Fud 2016, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Nu genomförs samhällets granskning av hur långt vi hittills har kommit i vårt arbete med att säkert omhänderta kärnavfallet. I Fud 2016 beskrivs även våra planer för kommande år. Efter remissomgång och yttrande från myndigheten är det regeringen som fattar beslut om den fortsatta inriktningen. Läs gärna mer här intill.

Som en del av energiöverenskommelsen från i våras har SSM gemensamt med Riksgälden utrett de kalkylmässiga drifttiderna för återstående reaktorer.  Deras förslag innebär att drifttiden ska ändras till 50 års drift samt att övriga förslag som utreddes 2013 ska genomföras. För att detta ska kunna göras krävs förändringar i finansieringslag och förordning. I sak innebär det fortsatt att kärnkraftsägarna har det fulla finansiella ansvaret för kärnkraftens kärnavfall.

Nu är det klart att SKB i sin fortsatta planering även kommer inkludera det radioaktiva avfallet från forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, i Lund. Att ta hand om radioaktivt avfall från andra källor än kärnkraften är inget nytt för SKB eftersom SKB redan i dag har ett samhällsansvar för avfall från forskning, industri och sjukvård. Avfallet från ESS passar in i vårt svenska system och kan placeras i redan befintliga och/eller planerade anläggningar.

Den 17 oktober lämnade SKB in en komplettering till Mark- och miljödomstolen, MMD, och bemötandet på de synpunkter som kommit in från remissinstanserna efter att domstolen tidigare i år kungjorde SKB:s ansökan. Under våren 2017 genomförs huvudförhandling och det ser vi verkligen fram emot.

I Östhammar och Oskarshamn fortsätter hösten med temakvällar för allmänheten, anläggningsbesök och mycket annat, så titta gärna i vårt kalendarium så att du inte missar något intressant!

Anna Porelius
Kommunikationschef

Senast granskad: 11 november 2015