Referensgrupp om kopparkorrosion

Mellan 2010 och 2014 bedrevs en del av SKB:s forskning om kopparkorrosion med insyn av en extern referensgrupp.

Referensgruppen för kopparkorrosion etablerades efter att forskare vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, publicerat resultat från försök som tolkades som att koppar korroderar i vatten fritt från löst syrgas under bildning av vätgas. Detta har traditionellt inte ansetts vara möjligt av termodynamiska skäl. Kärnavfallsrådet arrangerade ett internationellt seminarium i november 2009 om denna fråga. SKB beslutade sedan att nya försök skulle genomföras och inbjöd till en referensgrupp för att följa försöken. Gruppen hade sitt första möte den 24 mars 2010.

SKB motiverade referensgruppens tillkomst med att man lägger största vikt vid att de nya experimentens upplägg och genomförande, liksom redovisningen av resultaten, görs öppet med insyn från kommuner, myndigheter, KTH och andra intresserade, till exempel miljörörelsen.

Referensgruppen har arbetat efter följande principer:

Insyn: Förslag till försök presenteras och diskuteras innan SKB lägger en beställning. Även resultat och tolkning av genomförda försök presenteras och diskuteras i gruppen, och gruppens medlemmar ges möjlighet att kommentera rapporter innan de publiceras.

Möjlighet till påverkan: Genom de diskussioner som förs i referensgruppen tillförs synpunkter och råd som har visat sig vara av stort värde för uppdragstagarna, och därmed även för SKB. Försöken blir bättre än vad de annars skulle ha blivit.

Ansvarsfrihet: De medlemmar i gruppen som inte tillhör SKB har inget formellt ansvar för genomförande av försöken eller tolkning av resultat.

SKB har valt vilka institut som ska genomföra försöken, har lagt beställningar och ställt krav på uppdragstagare. Upplägg och omfattning av försöken har avgjorts efter samråd med referensgruppen och uppdragstagarna. Avrapportering har skett till SKB.

Hantering av rapporter

Referensgruppens medlemmar har getts tillfälle att kommentera rapporterna från försöken. Kommentar på utkast har lämnats enligt SKB:s rutiner för granskning av rapporter. All dokumentation av referensgruppens synpunkter och av hur författaren (uppdragstagaren) tagit hänsyn till dem, blir offentlig genom att kommenterarna samt författarens ”kommentarer till kommentarerna” har lagts som bilaga till anteckningar från referensgruppens möten. SKB har parallellt gjort en egen sakgranskning av rapporterna. SKB har som beställare av uppdraget beslutat när rapporten kan accepteras som slutdokumentation och om eventuell tryckning i någon av SKB:s rapportserier.

Nya försök

När SKB bjöd in till referensgruppen planerades två nya försök för att öka kunskaperna om kopparkorrosion i vatten fritt från löst syrgas:

• Försök för att upprepa tidigare försök på KTH med utveckling av vätgas, med syfte att antingen bekräfta KTH:s resultat eller analysera möjliga orsaker till avvikelser, beroende på utfallet.

• Analyser av innehållet i ett palladiumförslutet provrör med koppartråd som förvarats under 20 år.

Under 2011 utökades referensgruppens område med undersökningar av bland annat kopparytan på kapslar i två pågående försök på Äspölaboratoriet. Ett där SKB har tagit upp två kapslar i full storlek som varit deponerade under liknade förhållande som kommer att vara i Kärnbränsleförvaret (försök Prototypförvar) och ett försök med en kapsel av miniformat (försök MiniCan).

Gruppens avslut

Under referensgruppens möte 25 februari 2014 beslutades att gruppen skulle upplösas. Deltagarna ansåg inte att det ursprungliga behovet av att ge olika intressenter insyn i försöken kring kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten längre kunde motivera gruppens existens. Information om de pågående försöken sker numera genom andra forum. SKB har varit mycket nöjda med gruppens arbete och sätter stort värde på det resultat som kommit ur gruppens diskussioner och arbete.

Senast granskad: 25 maj 2015